Ostmise eeskirjad

1. Üldsätted

1.1. Need kaupade ostmise-müümise eeskirjad (edaspidi tekstis „Eeskirjad“ määravad Ostja ja ESPOVELLA OÜ (edaspidi tekstis „Müüja") vahelised õigused ja kohustused, kaupade ostmise ja nende eest maksmise tingimused, kaupade kättetoimetamise ja tagastamise korra, poolte vastutuse ning muud kaupade ostmise-müümisega seotud sätted.
 

1.2. Lähtudes seadusesätetes kehtestatud nõuetest jätab Müüja endale õiguse muuta, parandada või täiendada Eeskirju mistahes ajal. 
1.3. Ostja tõendab eeskirju kinnitades, et neist lähtudes on tal õigus osta kaupu gintaromoobel.ee veebipoes.
1.4. Tellida mööblit veebipoest gintaromoobel.ee on õigus:

1.4.1. teovõimelistel füüsilistel isikutel, st. täisealistel isikutel, kelle toevõimet pole kohtulikus korras piiratud;

1.4.2. alaealised isikud alates neljateistkümnest kuni kaheksateistkümne eluaastani vaid vanemate või hooldajate nõusolekul, välja arvatud juhud, kui nad käsutavad oma sissetulekut isesisvalt;

1.4.3. juriidilistel isikutel;

1.4.4. kõigi eelpool nimetatud isikute volitatud esindajatel.


 

2. Ostu-müügilepingu sõlmimise moment


2.1. Leping sõlmitakse Müüja ja Ostja vahel, kui Ostja on lisanud kauba ostukorvi, näidanud kättetoimetamise aadressi, tutvunud käesolevate eeskirjadega ja kinnitab tellimuse, märkides linnukesega akna „Nõustun ostmise eeskirjadega“ ja kehtib kuni selle lepinguga määratud kohustuste täieliku täitmiseni.


 

3. Ostja õigused

3.1 Ostjal on õigus tellida kaupu veebipoes gintaromoobel.ee, juhindudes Eeskirjade tingimustest ja Eesti Vabariigi seadusesätetest.

3.2. Kaupade vahetamine, tagastamine või puuduste kõrvaldamine toimub vastavalt Eesti Vabariigis  kehtivatest seadustest „Asjade tagastamise ja vahetamise eeskirjade kinnitamise asjus“.
 

4. Ostja kohustused

4.1. Ostja on kohustatud tasuma kaupade ja täiendavate teenuste (kättetoimetamine, sissekandmine, jms.) hinna ja võtma kaubad vastu käesolevates eeskirjades määratud korras.
4.2. Kui Ostja registreerimise vormis esitatud andmed on muutunud, peab ta neid viivitamatult uuendama.
4.3. Ostja kohustub pidama kinni käesolevates eeskirjades ning Eesti Vabariigi seadustes sätestatud nõuetest.

4.4. Ostja nõustub käesolevaid Eeskirju kinnitades, et tema isikuandmeid korraldatakse veebipoe gintaromoobel.ee kaupade ja teenuste müümise eesmärgil.

 

5. Müüja õigused

5.1. Kui Ostja püüab kahjustada veebipoe stabiilset toimimist ning kahjustab selle turvalisust või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja ilma ette hoiatamata piirata, peatada või lõpetada tema veebipoe gintaromoobel.ee kasutamise õigus.

5.2 Müüjal on õigus katkestada veebipoe tegevus ajutiselt või tähtajatult, ilma sellest ette teatamata.
5.3. Müüjal on teised Eeskirjades ja Eesti Vabariigi seadustega sätestatud õigused.

 

6. Müüja kohustused

6.1. Müüja kohustub looma Ostjale tingimused veebipoes gintaromoobel.ee osutatavate teenuste ladusaks kasutamiseks.

6.2. Kui Müüja ei saa tarnida Ostja tellitud kaupa tähtsate asjaolude tõttu, kohustub ta pakkuma Ostjale analoogse kauba, aga Ostja keeldumise korral tagastama Ostja makstud raha 14 (neljateistkümne päeva jooksul). Sel juhul ei kanna Müüja vastutust kauba mittetarnimise eest.
6.3. Müüjal on õigus anulleerida Ostja tellimus sellest ette teatamata juhul kui:

6.3.1. Ostja ei maksa kauba eest 1 (ühe) tööpäeva jooksul, kui tasub pangaülekandega.
6.3.2. Ostja ei maksa kindlaksmääratud suurusega avanssi 1 (ühe) tööpäeva jooksul, kui maksab sularahas

6.4. Järelmakusga makstes peab juhinduma panga poolt kehtestatud kauba järelmaksuga ostmise eeskirjadest.

 

7. Kaupade kvaliteedigarantii

7.1. Iga gintaromoobel.ee müüdava kauba peamised omadused on näidatud iga kauba juures olevas kauba kirjelduses.
7.2. Müüja ei vastuta selle eest, et veebipoes oleva kauba värv, kuju või muud parameetrid võivad mitte vastata kauba reaalsetele mõõtmetele, kujule või värvile Ostja arvutiekraani omaduste või seadete tõttu.
7.3. Müüja annab kõikidele kaupadele 24 kuulise garantii, kui kauba kirjelduses pole näidatud teisti. Koos iga kaubaga saab Ostja toote garantiipassi, kus on esitatud kõik garantii andmise tingimused.  
7.4. Juhul kui Müüja ei anna teatud kaubaliikidele esemete kvaliteedigarantiid, kehtib vastava seadusesättega kehtestatud garantii.
7.5. Müüja kohustub teostama garantiiteeninduse garantiipassis määratud tähtaja jooksul.

 

8. Kauba hind ja tasumise kord

8.1. Kauba eest tasutakse ette pangaülekandega Müüja pangakontole. Ostja võib teha pangaülekande mistahes panga osakonnas või kasutada oma era- või äriklientid internetipanga süsteemi. Pangaülekande sooritamisel peab näitama tellimuse numbri, nime ja perekonnanime ning makse otstarbe. 
8.2. Ostja kohustub maksma kauba eest 1 (ühe) tööpäeva jooksul. Kaubasaadetist hakatakse koostama ning kauba tarnimise tähtaja arvestamist alustatakse vaid kauba eest tasu saamise järel või valides tasumise sularahas, määratud suurusega avansi saamise järel.
8.3. Müüja jätab õiguse nõuda Ostjalt osalist või täielikku ettemaksu.

9. Kaupade kättetoimetamine

9.1. Ostja võib kaupa tellides valida kauba kättetoimetamise viisi, st. kasutada Müüja osutatavat kauba toimetamise teenust lähimasse Müüja salongi. Kui ostja eelistab mööbli toimetamist koju – lepitakse selle teenuse hinnas ja tingimuste osas kokku eraldi. 

9.2. Tellitud kauba peab võtma vastu mitte hiljem kui 3 (kolme) tööpäeva jooksul, arvestades päevast, kui Müüja saadab tellimuse täitmise kinnituse.
9.3. Kauba vastuvõtmisel peab Ostja esitama Gintaro mööbel Müüjale kinnitatud ja e-postiga saadetud tellimuse lehe.
9.4. Müüja on kohustatud kauba Ostjale üle andma poolte vahel eelnevalt kokkulepitud ajal. Ostja nõustub, et erijuhtudel võib kauba tarnimine hilineda ettenägematutel Müüjast mittesõltuvatel asjaoludel. Sel juhul peab Müüja võtma Ostjaga viivitamatult ühendust ja leppima kokku kauba tarnimise tingimused.
9.5.Ostja peab kontrollima kauba vastuvõtmisel seisukorda, kogust, kvaliteeti ja komplektsuse. 
9.6. Avastades Kauba vigastuse, koguse, kvaliteedi, komplektsuse mittevastavuse, peab ostja kaupu mitte vastu võtma ja märkima keeldumise saatelehel /lepingul/ kauba ülendmise aktil. Kui Ostja võttis kauba vastu ja allkirjastas saatelehe /lepingu/ üleandmise akti ilma märkusteta, loetakse, et üleantud kaup on defektideta, kauba kogus, kvaliteet ja komplektsus vastavad ostu-müügilepingu tingimustele.
9.7. Müüja vabastatakse kauba tarnimise tähtaja rikkumisel vastutusest kõigil juhtudel, kui kaubad pole Ostjale tarnitud või tarnitakse hilinemisega Ostja süül või Ostjast sõltuvatel asjaoludel.
9.8. Mööbel tarnitakse lahtivõetult, kastides, kuid mööblile pannakse kaaasa kokkupaneku juhend.

 

10. Kaupade tagastamine

10.1. Kaupade vahetamine, tagastamine või puuduste kõrvaldamine toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.„Asjade tagastamise ja vahetamise eeskirjade kinnitamise asjus“.
10.2. Kaupu ei võeta tagasi, kui neid on kasutatud, rikutud ja/või kaotasid kaubandusliku välimuse ( kauba või selle pakendi välimuse muutumist, mis oli vajalik kauba ülevaatamiseks, ei peeta kauba välimuse oluliseks muutumiseks).
10.3. Tagastatavad kaubad võib Ostja tuua tööpäevadel ise ühte Müüja salongidest. Kui tagastatakse tellimusele mittevastav ja/või ebakvaliteetne kaup, kohustub Müüja sellise kauba võtma oma kulul ja vahetama analoogse tellimusele vastava kvaliteetse kauba vastu. Juhul kui Müüja ei oma analoogseid kaupu, tagastab ta Ostjale kauba (-de) eest makstud raha.
 

11. Vastutus

11.1. Ostja vastutab ESPOVELLA OÜ tellimuse vormil esitatud andmete õigsuse eest. Ostja võtab endale vastutuse tellimuse vormis esitatud ekslike või ebatäpsete andmete tagajärgede eest. 
11.2. Ostja vastutab selle veebipoe kasutamisel sooritatud tegevuse eest.
11.3. Müüja ei vastuta teiste ettevõtete veebilehekülgedel esitatud informatsiooni eest ka juhul, kui Ostja satub nendele veebilehekülgedele Müüja veebipoes olevate linkide kaudu.

 

12. Informatsiooni saatmine

12.1 Müüja saadab kõik teated Ostja poolt tellimuse vormis näidatud meiliaadressile.
12.2. Ostja saadab kõik teated ja küsimused Müüja näidatud suhtlemise vahenditega.

 

13. Lõppsätted

13.1. Käesolevad eeskirjad on koostatud Eesti Vabariigi seadusesätetest lähtudes.
13.2. Nendest eeskirjadest tulenevatele suhetele kohandatakse Eesti Vabariigi seadusi.
13.3. Kõik  käesolevate reeglite täitmisega seotud lahkarvamused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse Eesti Vabariigi seadustega sätestatud korras.

Meie e-pood kasutab küpsiseid kasutajakogemuse parandamiseks ja soovitame teil nõustuda nende kasutamisega navigeerimise täielikuks nautimiseks. Rohkem infotHalda küpsiseid.